Правила на използване на сайта

Като Собственик на сайта IskamGo.com, Аристидов енд Ко. ООД предоставя на Посетителя достъп до цялата налична информация за продукти и услуги, които предлага чрез него. Посетителят има право да разглежда съдържанието на сайта и да поръчва, заплаща и получава стоки и услуги предоставяни от Аристидов енд Ко. ООД посредством този сайт.
Посетителят има право да разглежда информация за предишно направени от него поръчки (ако е регистриран потребител на сайта), както и да редактира всички предоставени от него лични данни.

Поръчка, доставка и заплащане на стоки и услуги

Собственикът предоставя наличните в този сайт продукти / услуги от територията и в съответствие с нормативните актове на Република България. Обслужването на заявки от чужбина може да бъде отказано, ако осъществяването им по някакъв начин противоречи на законовите изисквания на съответната държава.

Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка без предизвестие към клиента в случаите когато Посетителят е посочил некоректна/безсмислена или непълна информация за контакт, вкл. имена, точен адрес, телефон за връзка, възпрепятстваща навременната и безпроблемна доставка на съответната стока.
Въпреки че посочването на телефонен номер при регистриране на Посетителя или на анонимна поръчка не е задължително изискване, липсата на такъв дава право на Собственика да откаже изпълнението на поръчката без да уведомява Посетителя по какъвто и да било начин и без да носи отговорност за това.

Собственикът предоставя на Посетителя възможност за избор на начини за заплащане на стоките, но не носи отговорност пред Посетителя при възникнали проблеми при извършване на процедурата по плащането от техническо естество – било произлизащи от IskamGo.com или от външни системи. В случай на подобни проблеми и невъзможност за отстраняването им в приемливи за двете страни срокове, Собственикът има правото да откаже осъществяването на плащането по избрания от посетителя начин и да предложи алтернативен метод за извършването му.

При плащане с кредитна карта, IskamGo.com има правото да изисква от клиента всякаква информация свързана с реквизитите на картата, вкл. име на картодържателя, номер на картата, срок на валидност и др. Също така, IskamGo.com има правото да изисква от клиента, по свое усмотрение и при съмнение за злоупотреби, документи удостоверяващи неговата самоличност.
IskamGo.com може да забави изпълнението на поръчката толкова време, колкото е необходимо за проверка на коректността на разплащането без оглед на избрания от клиента метод за доставка и упоменатите в него срокове!

Собственикът поема задължението да подготви и опакова стоката във вид удобен и подходящ за транспортиране до Посетителя от страна на куриера, но не носи отговорност пред Посетителя в случаите при които стоката бива повредена по вина на куриера/трети лица в резултат на което Посетителят не може да разполага с тази стока във вида в който я е поръчал и в момента в който я е получил.
Собственикът не носи отговорност за забавяне на доставката до Посетителя по вина на куриера/трети лица.
Собственикът има право да избере куриерската фирма, която осъществява доставката на поръчаната стока.

Цени на стоки и услуги и издавани документи

Цените които Посетителят вижда на страниците на сайта съдържащи описание на продуктите, важат за един брой от съответния продукт и включват ДДС.
В цената на продуктите не са включени разходите за обработка на наложен платеж, както и разходите по транспортирането на продукта до Посетителя (ако такива разходи ще бъдат направени). Тези разходи са описани в отделни редове при финализирането на съответната поръчка.
В цената на продуктите не са включени каквито и да било такси/комисиони свързани с извършването на електронно разплащане посредством външни системи.
Цените на всеки един продукт могат да бъдат променяни от Собственика по всяко време и без предизвестие.
Собственикът има право да откаже изпълнението на поръчка за продукт в случай че обявената цена не съответства на актуалната такава по каквато и да било причина. В такива случаи Собственикът се задължава да уведоми Посетителя за несъответствието, но не дължи компенсация на Посетителя.
В случай че някой от продуктите се намира в промоция, то промоционалната и каталожната цена се показват едновременно, така че Посетителят може да се осведоми за отстъпката.
За всяка поръчка Собственикът издава необходимите документи удостоверяващи покупката (фактури, касови бележки, приемо-предавателни протоколи, гаранционни карти) съгласно изискванията на българското законодателство.

Отказ от поръчани стоки / услуги

Съгласно чл. 55 от ЗЗП, Посетителят има право да върне закупена стока без да посочва причина за това и без да дължи неустойки и обезщетения в срок от 7 работни дни след получаването на стоката. В такъв случай, и ако стоката е била заплатена предварително, Собственикът е длъжен да възстанови на Посетителя стойността на заплатената стока в срок от 30 календарни дни считано от момента в който Посетителят е заявил отказа си от стоката. Разходите за транспортиране на стоката до офиса на IskamGo.com и за възстановяване на платените суми (ако има такива) в този случай са за сметка на Посетителя.

Собственикът има право да откаже връщането на закупената стока, ако тя е върната от Посетителя без необходимите документи издадени при покупката (вкл. фактура/стокова разписка, касова бележка, гаранционна карта) или ако стоката е повредена или с нарушен външен вид.

Посетителят има право да откаже да приеме доставена стока във всеки от следните случаи без да дължи обезщетение:

  • ако има разлика в цената на стоката спрямо договорената в момента на подаване на поръчката;
  • ако в момента на доставката установи очевидни дефекти по стоката или нарушена опаковка и докаже това с протокол за увредена стока подписан от куриера;
  • ако доставената стока не съответства на поръчаната от него;

При всеки от гореизброените случаи и ако стоката е била платена предварително, Собственикът възстановява платените от Посетителя суми в срок от 30 календарни дни считано от момента на заявяване на отказа.

Извън тези случаи, при доставена стока и отказ от получаването ѝ, Посетителят заплаща разходите по транспортирането на стоката до адреса на клиента и обратно до офиса на Собственика.

Гаранция и сервизно обслужване

Ако за някоя от стоките на сайта не е посочен гаранционен срок на съответната продуктова страница, Посетителят може да изиска и Собственикът е длъжен да предостави информация за гаранционния срок на стоката.
С изключение на стоките, които не подлежат на гаранционно обслужване, Собственикът е задължен да издава при всяка една продажба документ удостоверяващ правото на гаранционно сервизно обслужване (гаранционна карта) описващ срока за гаранция на всеки един от поръчаните продукти, както и условията които трябва да бъдат изпълнени за да бъде осъществено обслужването. Посетителят е длъжен да пази гаранционната карта и да я предоставя винаги, когато предявява претенция за настъпило гаранционно събитие.
Ако в гаранционната карта са посочени контакти за сервизно обслужване от други фирми, различни от Аристидов енд Ко. ООД, то Посетителят се обръща директно към тях. Във всички останали случаи гаранционното обслужване се извършва на адреса на сервизната база на Аристидов енд Ко. ООД.
Всички разходи свързани с транспортирането и подмяната на стоките от/към сервизната база на Аристидов енд Ко. ООД са за сметка на клиента независимо от обстоятелствата свързани с гаранционното събитие.
Поради разнообразието на стоките, възможно е гаранционните условия при различните стоки да се различават, затова те не са публикувани директно на сайта и следва да бъдат потърсени в гаранционната карта.

Информация за стоките и ограничена отговорност

За всяка от стоките на този сайт е посочена информация за нейните характеристики и/или изображения/анимации/видео.
IskamGo.com прави всичко възможно да поддържа тази информация възможно най-актуална, но не се ангажира с отговорности относно нейната достоверност, пълнота и актуалност. Ето защо Собственикът се ангажира при поискване от страна на Посетителя да издири и предостави възможно най-пълни допълнителни данни за дадена стока доколкото това е възможно. Техническите параметри и външният вид на дадена стока могат да бъдат променяни от страна на производителя на стоката без предизвестие и да възникнат ситуации при които посочената на сайта текстова информация е непълна или недостоверна / изображенията не съответстват на външния вид. В такива случаи Собственикът ще актуализира данните за дадена стока, но не се ангажира със срокове за това и не носи отговорност за забавянето на тази процедура.
Собственикът не носи никаква отговорност за каквито и да било щети или пропуснати ползи причинени на Посетителя и свързани с ползването на информация за продуктови параметри от този сайт, включително ако е бил предупреден че такива последствия са възможни.

Съхраняване и ползване на лична информация

Аристидов енд Ко. ООД съхранява и използва данни за Посетителя, които могат да се определят като лична информация за него в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни.

Търговски марки

Възможно е част от информацията на този сайт, вкл. имена на продукти или фирми, изображения, текстове, знаци и символи да са регистрирани търговски марки, респективно собственост на външни фирми и лица. В такива случаи те попадат под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права.

Допълнителна информация

Аристидов енд Ко. ООД поддържа и притежава собствеността върху сайта IskamGo.com от територията и съгласно нормативната уредба на Република България. Съгласно изискванията на Закона за електронната търговия (чл. 4), Аристидов енд Ко. ООД предоставя информация за дружеството, публикувана в страницата за контакти.

Промяна на условията за ползване

Настоящите условия за ползване могат да бъдат променяни от Аристидов енд Ко. ООД по всяко време и без да е необходимо да се информират посетителите.
Датата на последната промяна се отбелязва в края на тази страница.
Аристидов енд Ко. ООД съветва посетителите на сайта регулярно да посещават и прочитат настоящата страница, тъй като тя може да ги касае пряко.

Последна редакция:  14.12.2020 г.

Меню